Zasady przetwarzania danych osobowych.


Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz¬nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy¬rektywy 95/46/WE ZGiUK Sp. z o.o. informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp.z o.o. z siedzibą w Lubaniu ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowa-dzeniem naszej działalności.

1. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI ZBIERAMY I PRZETWARZAMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe niezbędne do świadczenia  usług i sprzedaży towarów  w ramach naszej działalności.

2. W JAKIM  CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Wykorzystujemy je w celu:
-    podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na świadczenie oferowanych usług i sprzedaż towarów  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO),
-    realizacji zawartej umowy na świadczenie oferowanych usług i sprzedaż towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
-    realizacji umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie zadania publicznego zbierania, transportu, zagospodarowania odpadów komunalnych (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
-    dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa¬nymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-    zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie wydziałów Spółki (monitoring wizyjny),
-    administracji wewnętrznej, w tym utrzymania infrastruk¬tury IT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy  na świadczenie oferowanych usług i towarów, a po jej rozwiązaniu przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz¬czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – odpowiednio, do momentu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
W przypadku monitoringu wizyjnego Pani/Pana dane będą przechowywane przez 30 dni, od chwili nagrania, a po tym czasie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz¬czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

4. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani na¬stępujące prawa:
-    prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię ta¬kich danych osobowych.
-    prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobo¬we są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych oso¬bowych.
-    prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
-    prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ogranicze¬nie przetwarzania swoich danych osobowych.
-    prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związa¬nych z Pana/Pani sytuacją.
-    prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.
-    prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z pra¬wem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, można to zrobić w jeden z niżej wymienionych sposobów:
-    wysłać pismo pocztą tradycyjną na adres: Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań
-    złożyć pismo bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Spółki ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych upraw¬nień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

5. JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWI PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, elektronicznie: dane.osobowe@zgiukluban.pl lub telefonicznie: +48 75 67 11 236.

6. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej).