EDUKACJA EKOLOGICZNA/Szkoła Podstawowa w Zarębie


W dniu 30 maja 2019r. Z-ca Kierownika Wydziału Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich Damiana Fedczak odwiedziła uczniów Szkoły Podstawowej w Zarębie i przeprowadziła zajęcia edukacyjne mające na celu uświadomienie dzieciom celowości segregacji odpadów. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności segregacji odpadów, poznali proces recyklingu i zrozumieli potrzebę dbania o środowisko poprzez ponowne wykorzystanie odpadów.

Na koniec każdy uczestnik zajęć został nagrodzony kolorowymi upominkami