>>Aktualności>>Podpisanie deklaracji przystąpienia ZKROŹEiEE


 30-11-2017  

W dniu 30.11.2017 r. Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu Michał Turkiewicz w obecności: Burmistrza Miasta Zgorzelec Rafała Gronicz oraz Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja i Wójta Gminy Sulików Roberta Starzyńskiego podpisał Deklarację przystąpienia do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.

Sygnatariusze Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej działają na rzecz rozwoju Klastra- budowy lokalnego rynku energii wykorzystując w tym celu wszelką dostępną wiedzę i technologię. Klaster Energii jako porozumienie lokalnych konsumentów i producentów energii: jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Wiejska Zgorzelec, Gmina Sulików) jako podstawowy cel swojej działalności wskazuje budowę niezależnego, lokalnego rynku energii – wykorzystującego odnawialne źródła energii oraz kogenerację (wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej) . Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w ramach zagospodarowania i przetwarzania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców 14 gmin Sygnatariuszy porozumień międzygminnych, w tym Gminy Miejskiej Zgorzelec, Gminy Wiejskiej Zgorzelec oraz Gminy Sulików będzie dla optymalnego wykorzystania zbieranych odpadów przetwarzać pozostałości energetyczne w paliwo alternatywne (RDF) w celu wykorzystania ich w ramach organizacji Klastra na potrzeby budowanych instalacji wytwarzających energię elektryczną i cieplną skierowaną bezpośrednio do wykorzystania na terenie Sygnatariuszy Klastra Energii.

Takie rozwiązanie umożliwia w pełni wykorzystanie potencjału energetycznego zbieranych z terenu gmin odpadów komunalnych oraz rozwiązuje kwestie zobowiązań i wymagań stawianych gminom, co do uzyskiwania poziomów recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów jak również ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.

Rozwój techniczny RIPOK w Lubaniu oraz wysoka jakość wytwarzanego przez instalację paliwa alternatywnego (wysoka wartość energetyczna, niskie wskaźniki emisyjne) gwarantować będzie współpracę producenta wytwarzającego paliwo z wytwórcą (w kogeneracji) energii elektrycznej i cieplnej kierowanej na potrzeby mieszkańców gmin współdziałających w Klastrze Energii.