>>Aktualności>>Otwarcie nowej inwestycji - etap1


13 marca 2019 roku miało miejsce uroczyste otwarcie kolejnego etapu Rozbudowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych realizowanej przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu. Instalacja ta powstała i jest ciągle rozbudowywana w ramach zawartych porozumień międzygminnych przez 14 gmin regionu zachodniego gospodarki odpadami komunalnymi województwa Dolnośląskiego.

Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji obejmował:

1. Rozbudowę punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi instalacjami teletechnicznymi i wentylacyjnymi ograniczającymi przedostawanie się pyłówi odorów do atmosfery z automatycznymi bramami wraz z kurtynami powietrznymi.

2. Sortownię z instalacją do mechaniczno – ręcznego sortowania surowców wtórnych selektywnie zbieranych głównie wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, metali i papieru wraz zniezbędnymi instalacjami teletechnicznymi, montażem nowoczesnej linii do sortowania składających się z nowoczesnych separatorów, przenośników i kabin wrazz zapleczem socjalnym dla pracowników.

3. Kompostownię do przetwarzania selektywnie zbieranych na terenie działania RIPOK-u odpadów zielonych, z których produkowany będzie tzw. „polepszacz do gleby” zwany „kompozgiuczkiem”. Instalacja ta o wydajności 3 tys. ton rocznie wyposażona jest w system intensywnego napowietrzania, skanalizowana, wyposażona w system zraszania, ogrodzona, oświetlona i otoczona barierą zieleni.

W ramach rozbudowanej instalacji została wybudowana infrastruktura towarzysząca tj. wodno - kanalizacyjna wraz z przepompownią, energetyczna z trafostacją, transportowo – drogowa oraz zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie. Inwestycja ta uzyskała dofinansowaniew wysokości blisko 17 mln złotych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego oraz pożyczkę na wkład własny i płynność finansowąz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Inwestycja ta przyczyni się do osiągnięcia co raz to wyższych wymaganych wskaźnikóww zakresie odzysku i recyklingu surowców wtórnych oraz zagospodarowania odpadów biodegradowalnych.

Również pozwoli spełnić wszystkie niezbędne unijne wymagania techniczne, środowiskowei organizacyjne w ramach tzw. BAT i dodatkowo wpisuje się w ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Niewątpliwie lubańska Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych staje się jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce.