>> Zadania

 • Przyjmowanie odpadów dostarczanych transportem Spółki jak i transportem obcym w ramach Instalacji Komunalnej.


 • Wystawianie kwitów wagowych oraz wystawianie faktur za przyjęte i sprzedane odpady i surowce.


 • Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Kontrola i ewidencja dostarczonych odpadów oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Składowanie odpadów zgodnie z technologią zawartą w Pozwoleniu Zintegrowanym Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu oraz w Instrukcji Eksploatacyjnej Składowiska.


 • Monitoring środowiska Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym, w tym bieżąca analiza i wykorzystanie wyników badań.


 • Stała współpraca z odbiorcą ścieków i odcieków w kwestii raportowania i przesyłania wyników monitoringu przewidzianych w dwustronnej umowie na ich odbiór.


 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu eksploatacji Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu.


 • Współpraca ze służbami ochrony środowiska.


 • Realizacja zleceń i wniosków związanych z ochroną środowiska na terenie Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu.


 • Współudział w tworzeniu programów poprawy organizacji zagospodarowania i przetwarzania odpadów.
 • Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zachodnim Regionie Gospodarki Odpadami.


 • Sporządzenie, dla wszystkich gmin z terenu których dostarczane są odpady, informacji lub sprawozdań z ilości przyjętych odpadów komunalnych do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich, dotyczących osiągnięcia przez gminy poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.