>> Inwestycje>>Galeria

„Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów - etap II”

Opis projektu i planowane efekty:
Przedmiotem projektu jest rozbudowa Instalacji Komunalnej w Lubaniu, (powiat lubański, województwo dolnośląskie), w skład którego wchodzi w szczególności:
- zakończenie rozbudowy instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (montaż linii przesiewania i konfekcjonowania kompostu),
- zakończenie rozbudowy sortowni do mechaniczno-ręcznego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych(montaż linii do odbioru frakcji wysokoenergetycznej),
- zakończenie rozbudowy infrastruktury towarzyszącej na potrzeby wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów o: obiekt technologiczny - garaż, warsztat z myjnią i wiatą na gazy, budynek socjalno–biurowy z wielofunkcyjną salą–CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, składy soli i piasku, a także instalacje wod.-kan. na potrzeby socjalno–bytowe, instalacje kanalizacji do odprowadzania ścieków, instalacje retencji/doczyszczania ścieków, instalacji wodnej, wody szarej, p.poż., instalacji c.o. oraz instalacji solarnej na potrzeby przygotowania c.w.u.
Ww. zakres stanowi II etap projektu obejmującego dodatkowo infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów. Dla całości projektu wykonano koncepcję techniczną oraz raport o oddziaływaniu na środowisko.  Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dla całości zakresu została wykonana koncepcja techniczna, dokumentacja ooś, program funkcjonalno-użytkowy oraz STWiORB, w których określono wszystkie istotne parametry i wymagania dla nowych obiektów i instalacji.
CEL:
Dla projektu - etapu II celem jest usprawnienie procesu technologicznego, skrócenie i ograniczenie pracochłonności. Realizacja projektu umożliwi samorządom - sygnatariuszom porozumień międzygminnych wywiązywanie się z obowiązków zapewnienia odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również dostosowanie gminnych systemów selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców "u źródła" do obowiązujących wymogów.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
Zakładana wartość projektu:  36 780 814,23 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 16 997 916,65 PLN