>> Inwestycje>>Galeria

Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów - etap I

Opis projektu i planowane efekty:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu, (powiat lubański, województwo dolnośląskie), w szczególności:
- rozbudowa punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych,
- budowa instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów o wydajności 3 000 Mg/rok,
- budowa sortowni do mechaniczno-ręcznego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych o wydajności 10 000 Mg/rok, w tym: budowa hali technicznej, montaż linii do sortowania, budowa części socjalno-sanitarnej,
- pozostałe prace - rozbiórka schronu, montaż bram w sortowni odpadów zmieszanych, montaż układu podczyszczającego przy zbiorniku na odcieki, wykonanie ogrodzenia i nasadzeń,
- zakup maszyn technologicznych: ładowarki-chwytaka i zamiatarki.
Ww. zakres stanowi I etap projektu obejmującego dodatkowo infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów. Dla całości projektu
wykonano koncepcję techniczną oraz raport o oddziaływaniu na środowisko.  Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dla całości zakresu została wykonana koncepcja techniczna, dokumentacja ooś, program funkcjonalno-użytkowy oraz STWiORB, w których określono wszystkie istotne parametry i wymagania dla nowych obiektów i instalacji. Działania uzupełniające dot. edukacji ekologicznej zaplanowano do realizacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”. Partnerzy będą współpracowali przy przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów oraz kampanii elektronicznej.

CEL:
Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby RPO WD 2014-2020 odnosi się do celu tematycznego CT6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami. W jej ramach realizowane będą projekty obejmujące infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, m.in.:
- infrastrukturę do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem,
- infrastrukturę do recyklingu, sortowania i kompostowania,
- infrastrukturę do zbiórki, przetwarzania i utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Warunkiem wsparcia inwestycji jest ich uwzględnienie w planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zatwierdzonych przez Ministra Środowiska. Przedmiotowy projekt spełnia powyższe założenia i wpisuje się w cele szczegółowe. Celem bezpośrednim projektu jest usprawnienie procesów przetwarzania oraz zwiększenie możliwości recyklingu odpadów w instalacjach CUOGŁ poprzez: wzrost mocy przerobowych instalacji do kompostowania odpadów zielonych z selektywnej zbiórki i innych bioodpadów, zmianę technologii i wzrost mocy przerobowych instalacji do sortowania odpadów z selektywnej zbiórki,
usprawnienie pracy instalacji do sortowania komunalnych odpadów zmieszanych. Tak sformułowany cel bezpośredni projektu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego Priorytetu inwestycyjnego: Gospodarka odpadami Osi Priorytetowej 4: Środowisko i zasoby RPO WD 2014-2020, który zdefiniowano jako: zmniejszona ilość odpadów kierowanych na składowiska. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia na terenie województwa dolnośląskiego efektywnego systemu gospodarowania odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Przedmiotowy projekt wniesie wkład w realizację przez województwo dolnośląskie wymagań dyrektywy ramowej o odpadach w odniesieniu do poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych (frakcji: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) oraz dyrektywy składowiskowej w odniesieniu do redukcji udziału odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

WARTOŚĆ PROJEKTU :
wartość projektu: 32 873 260,44 PLN
wkład funduszy europejskich: 16 790 282,47 PLN