>> Usługi

W zakresie  oczyszczania:
Oczyszczanie ulic, chodników, placów, skwerów, parków, terenów zieleni, boksów na odpady komunalne i innych terenów, obejmujące:

 1. W porze letniej: zamiatanie, zbieranie i usuwanie odpadów z ulic, chodników, jezdni oraz innych terenów,
 2. W porze zimowej: oczyszczanie ulic, chodników i innych terenów ze śniegu i lodu oraz zwalcza-nie ślizgawicy i gołoledzi.


W zakresie zieleni:

 1. Budowa i konserwacja terenów zielonych,
 2. Sadzenie kwiatów, krzewów i drzew,
 3. Wycinka drzew, krzewów i cięcia pielęgnacyjne,
 4. Karczowanie pni i starych krzewów,
 5. Zasilanie roślin nawozami,
 6. Ochrona chemiczna roślin,
 7. Odchwaszczanie kwietników,
 8. Podlewanie kwiatów,
 9. Koszenia traw,
 10. Grabienie liści i traw oraz ich wywóz,
 11. Montaż, naprawa i malowanie ławek,
 12. Eksploatacja placów zabaw;
 13. Eksploatacja fontann.


Inne:

 1. Dekoracja miasta z okazji świąt,
 2. Dekoracja i flagowanie miasta z okazji rocznic, Dni Lubania itp.,
 3. Palenie zniczy przy obelisku,
 4. Plakatowanie słupów ogłoszeniowych,
 5. Odbiór i transport  padłej zwierzyny.